Fundacja Narodzenie Na Nowo
KRS: 0001036538
Darowizna Napisz
Polityka prywatności

Statut
Fundacja Narodzenie Na Nowo

Tekst jednolity z dnia 15 maja 2023 r. 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

 1. „Fundacja Narodzenie Na Nowo”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Przemysława Fuchlera i Monikę Fuchler, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym, Repertorium A nr 1694/2023, sporządzonym przez notariusza Jarosława Andrzeja Twardowskiego w kancelarii notarialnej w Łodzi,
 3. Zachodniej 67, w dniu 09.05.2023 r.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, tworzyć zakłady i filie a także być członkiem innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.

§3

 1. Fundacja jest osobą prawną i posiada zdolność prawną od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
 2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister do spraw rodziny i polityki społecznej.
 3. Fundacja może używać nazwy skróconej „Narodzenie Na Nowo”.
 4. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz wyróżniającym jej znakiem graficznym.

Rozdział 2. CEL I FORMY DZIAŁANIA

§4

 1. Celem Fundacji jest:
 • podejmowanie działań na rzecz wsparcia ludzi, którzy szukają drugiej szansy, chcą zmienić swoje życie lub potrzebują pomocy w trudnych sytuacjach życiowych oraz działań zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej, wychowawczej
  i kulturalnej dla małżeństw, rodzin, dzieci i młodzieży oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • działalność kulturalna i oświatowa poprzez upowszechnianie wzorców osobowych małżeńskich i rodzinnych służących wychowywaniu człowieka wolnego od uzależnień szkodliwych społecznie i człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi,
 • pomoc podopiecznym fundacji w szczególności poprzez organizowanie pomocy, psychologicznej, finansowej, rzeczowej, socjalnej i prawnej,
 • wspieranie więzi z rodziną i uświadamianie odpowiedzialności rodziny za los dziecka
 • zapewnienie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodziny,
 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej,
 • zwiększenie szans zawodowych dorosłych i młodzieży,
 • wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieży objętych działaniem fundacji,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych fundacji,
 • propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności
  i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi porzuconymi i przebywającymi w pieczy zastępczej, oraz osób wychowujących dzieci porzucone i umieszczone
  w pieczy zastępczej, w tym wolontariuszy,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • rozwiązywanie problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz matek samotnie wychowujących dzieci poprzez różne formy opieki i ochrony,
 • zapobieganie sieroctwu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym lub zastępczym,
 • działalność charytatywna i opiekuńczo – wychowawcza.
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej
  i samorządowej,
 • prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,
 • prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,
 • prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z rodzinami, młodzieżą, dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, oraz dla osób pracujących z dziećmi porzuconymi i przebywającymi
  w pieczy zastępczej,
 • prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej,
 • poprzez prowadzenia ośrodków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • organizowanie akcji charytatywnych,
 • prowadzenie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
 • wspieranie inicjatyw społecznych i projektów o charakterze charytatywnym,
 • Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych,
 • współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy
  w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł,
 1. Fundacja nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.

§5

 1. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, w rozumieniu Ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatnie i odpłatnie.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§7

Fundacja może działać na zasadzie angażowania wolontariuszy, których zadaniem będzie opieka, zapewnienie pomocy, towarzystwa, rozrywki podopiecznym Fundacji.

§8

 1. Fundacja zapewnia odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie dla wolontariuszy i innych osób, o których mowa w §7.
 2. Fundacja ponosi pełną odpowiedzialność za działania wolontariuszy i innych osób wykonywane w ramach zadań Fundacji.

Rozdział 3. ORGANY FUNDACJI

§9

Organem Fundacji jest zarząd.

§10

Zarząd Fundacji może składać się z dwóch, lub większej ilości osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, Wice Prezesa Zarządu Fundacji, Członków Zarządu Fundacji.

§11

 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji jednoosobowo.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w sprawach bieżącej działalności Fundacji oraz realizacji celów Fundacji.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej
  2 członków, w tym Prezesa i Wice Prezesa Zarządu.
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu w terminie 14 dni przed posiedzeniem.
 6. Zarząd może powołać Radę Fundacji, która pełni funkcję opiniodawczą i opiniotwórczą.
 7. Sposoby działania Rady Fundacji określone są osobnym Regulaminem Organizacyjnym.
 8. Regulamin Organizacyjny Rady Fundacji tworzony jest wspólnie przez Fundatorów
  i Zarząd.

§12

 1. Do kompetencji Zarządu, należy w szczególności:
 • decydowanie o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację nieruchomości i innych środków trwałych,
 • decydowanie o wykorzystaniu majątku Fundacji,
 • kierowanie działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową,
 • obsługa techniczna Fundacji i przechowywanie jej dokumentów,
 • określanie warunków pracy i płacy pracowników Fundacji niebędących członkami Zarządu
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną organizacją oraz likwidacja Fundacji.
 1. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi:
 • Przemysław Fuchler – Prezes Zarządu
 • Monika Fuchler – Wice Prezes Zarządu
 1. Powoływanie zarządu, należy do stałych kompetencji Fundatorów.
 2. Zarząd jest powołany na czas nieokreślony i może być odwołany przez Fundatorów Fundacji.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa bądź śmierci członka Zarządu.

§13

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

§14

Posiedzenia wszystkich organów Fundacji są protokołowane.

Rozdział 4. MAJĄTEK FUNDACJI

§15

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 (trzy tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§16

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
 • subwencji i dotacji oraz grantów ze środków publicznych
 • zbiórek publicznych i zagranicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych,
 • odsetek bankowych,
 • 1,5% podatku dochodowego,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
 • odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych oraz odsetki bankowe,
 • dywidend i zysków z akcji i udziałów,
 • subwencji osób trzecich,
 • zyski z lokat bankowych.

Rozdział 5. ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

§17

 1. Zmiany w statucie są dokonywane przez Fundatorów:
  • Przemysława Fuchlera
  • Monikę Fuchler
 2. Na zasadach opisanych w ust. 1 można dokonać także zmiany celu Fundacji.

§18

Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przekazany przez likwidatora na realizację celów zgodnych z celami Fundacji.

§19

W razie śmierci jednego z Fundatorów, jego uprawnienia określone w Statucie przejmuje w całości drugi Fundator

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji:

Przemysław Fuchler – Prezes Zarządu 
Monika Fuchler – Wice Prezes Zarządu